Privacybeleid

Feel Happy verzorgt (kinder)yogalessen,  coachingsessies, mindfulnesstrainingen, verjaardagsfeestjes en Back to nature kampen.  Op al deze diensten zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid: algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  Deelname aan de activiteiten van Feel Happy betekent dus ook akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het privacybeleid.

Het privacy beleid toont aan hoe Feel Happy de informatie die u ons bezorgt gebruikt wanneer je de Feel Happy website gebruikt of wanneer u gebruik maakt van één van de diensten van Feel Happy.  Feel Happy tracht uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Alle informatie die wordt gevraagd zal in overeenstemming met deze privacy verklaring gebruikt worden. Feel Happy kan dit beleid altijd veranderen of vernieuwen. Dit zal dan op deze pagina aangepast worden.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Els Delvaux, eigenaresse van Feel Happy, met maatschappelijke zetel te Hessie 53, 2400 Mol en ingeschreven bij KBO onder nr. BE 0656 838 171

1. Soorten persoonsgegevens

 • Naam, voornaam van de ouder(s) alsook van het kind, adres, telefoonnummer, geboortedatum van de betrokkene, e-mailadres.
 • Persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de deelnemer met betrekking tot gezondheid en welzijn.

2. Doeleinden

 • Als inschrijving van een les(senreeks), kamp, cursus, training, coaching, verjaardagsfeestje.
 • Om u te kunnen contacteren en te kunnen antwoorden op uw vragen.
 • Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Feel Happy die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden door een mail te sturen naar els@feelhappy.be of af te melden voor de nieuwsbrief.
 • Ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening.
 • Ter beveiliging en verbetering van onze website.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  In bepaalde gevallen is Feel Happy wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet uw toestemming gevraagd.

3. Verstrekking aan derden

 • Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Feel Happy gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Feel Happy optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Feel Happy daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving. (Zie 2. Doeleinden, laatste punt)
 • Feel Happy  draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.
 • Feel Happy zorgt ervoor dat persoonsgegevens enkel binnen de Europese Unie verwerkt en beheerd worden.
 • We verkopen nooit gebruikersgegevens.

4. Rechten van de betrokkene

Volgens de privacywetgeving heeft u als eigenaar van persoonsgegevens bepaalde rechten.  U kan uw verzoek hiertoe richten aan Els Delvaux van Feel Happy per mail op els@feelhappy.be

 • Recht op inzage en transparantie: U hebt het recht op toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op correctie van foutieve en/of verouderde gegevens.  Om uw gegevens up-to-date te houden vragen we u ook elke wijziging in uw persoonsgegevens door te geven.
 • Recht op verwijderen van persoonsgegevens bv. indien de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de betreffende doeleinden.  Feel Happy kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Feel Happy bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

5. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen en zo lang nodig om de doeleinden- beschreven in punt 2- te kunnen realiseren.

6. Contactgegevens

Vragen, opmerkingen, klachten ivm. de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens kan u altijd richten tot mij:

Feel Happy
Els Delvaux
Hessie 53
2400 Mol
els@feelhappy.be
0495/413117